پیشرو در ارائه راه حل های هوشمند ویدئویی

شرکت توسعه ایران رجا

فعالیت ها


با ما ورود به دنیای دیجیتال را تجربه کنید

«تجربه ماندگار انجام پروژه های نوآورانه بر اساس متدهای روز»​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

:حوزه های فعالیت

. اینترنت اشیاء
. پردازش تصویر
. مدیریت یکپارچه تصاویر

نگاهی به آینده

محیطی مدرن سرشار از آرامش ونشاط